logo
ureditev meje parcelizacija geodetski nacrt

Kontakt

Naslov:

GEOAR, Romana Kocet s.p

Kerenčičeva ulica 5c

9250 Gornja Radgona

Slovenija

Telefonska številka: 02 620 92 25

Mobitel: 041 958 181

E-pošta: info@geoar.si

Spletna stran: http://www.geoar.si

Storitve - zakoličba

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB2 - Uradno prečiščeno besedilo) zakoličenje objekta opredeljuje kot prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.

ZGO-1-UPB2 v 80. členu opredeljuje obveznosti zakoličenja objekta:
(1) Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta.
(2) Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.
(3) Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine.
(4) O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.
(5) O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.
(6) Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.