logo
ureditev meje parcelizacija geodetski nacrt

Kontakt

Naslov:

GEOAR, Romana Kocet s.p

Kerenčičeva ulica 5c

9250 Gornja Radgona

Slovenija

Telefonska številka: 02 620 92 25

Mobitel: 041 958 181

E-pošta: info@geoar.si

Spletna stran: http://www.geoar.si

Storitve - vpis stavbe v kataster stavb

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb.

Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe.

Geodetsko podjetje mora opraviti izmero vseh prostorov v stavbi, da lahko izračuna površine posameznih delov stavbe in izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 – Odločba US) , mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo na podlagi 64. člena ZEN.