logo
ureditev meje parcelizacija geodetski nacrt

Kontakt

Naslov:

GEOAR, Romana Kocet s.p

Kerenčičeva ulica 5c

9250 Gornja Radgona

Slovenija

Telefonska številka: 02 620 92 25

Mobitel: 041 958 181

E-pošta: info@geoar.si

Spletna stran: http://www.geoar.si

Storitve - geodetski načrt

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča (po končani gradnji) pa je obvezna priloga pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrt.

GEODETSKI NAČRT = GRAFIČNI PRIKAZ + CERTIFIKAT

Za grafični prikaz vsebine geodetskega načrta se uporabljajo topografski znaki, določeni v Topografskem ključu.

Geodetski načrt mora biti izdelan:

 • za območje, ki sega 25 m od robov predvidenega oz. obstoječega objekta
 • ali za območje, ki omogoča umestitev linijskega objekta v prostor.

Geodetski načrt vsebuje podatke o:

 • reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč,
 • stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih,...),
 • zemljepisnih imenih,
 • geodetskih točkah,
 • zemljiških parcelah (mejah zemljiških parcel, št. parcel, meja vrste rabe),
 • administrativnih mejah in
 • drugih fizičnih strukturah in pojavih.

V geodetskem načrtu je lahko v prikazana še dodatna vsebina, dogovorjena z naročnikom (višine slemen hiš, nakloni streh,...).

V Pravilniku o geodetskem načrtu je v tretjem odstavku četrtega člena določeno: " Če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje zemljiških parcel in podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin."

Certifikat geodetskega načrta vsebuje:

 • številko geodetskega načrta,
 • podatke o naročniku,
 • podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost),
 • podatki o namenu uporabe,
 • pogoje za uporabo

Pravilnik o geodetskem načrtu tudi predpisuje, da: "odgovorni geodet s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi in namenom uporabe geodetskega načrta".

Geodetski načrt je del projektne dokumentacije. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze. To pomeni, da morata biti v projektni dokumentaciji vpeta potrjena grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta.

Geodetsko podjetje in odgovorni geodet potrdita vodilno mapo projeta v poglavju Podatki o projektantih in odgovornih projektantih po pregledu projekta in ugotovitvi, da je bil geodetski načrt uporabljen skladno z nameni uporabe določenimi v certifikatu.