logo
ureditev meje parcelizacija geodetski nacrt

Kontakt

Naslov:

GEOAR, Romana Kocet s.p

Kerenčičeva ulica 5c

9250 Gornja Radgona

Slovenija

Telefonska številka: 02 620 92 25

Mobitel: 041 958 181

E-pošta: info@geoar.si

Spletna stran: http://www.geoar.si

Storitve - določitev hišne številke

Zahtevo lahko vloži: investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Hišne številke se pod pogoji, ki jih določajo predpisi, določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oz. opravljanju poslovne in druge dejavnosti.

Hišna številka se lahko določi tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, kot npr. vinske kleti, zidanice, čebelnjak.

Zahtevi za določitev hišne številke, mora biti v primeru, da stavba še ni evidentirana v katastru stavb priložen elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 – Odločba US) , mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo na podlagi 64. člena ZEN. Obstoječa hišna številka se ukine v primeru odstranitve ali porušitve stavbe, ki ji je določena hišna številka, razen v primeru nadomestne gradnje. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi inšpekcijskega ukrepa, se hišna številka odstranjene stavbe ukine. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi nadomestne gradnje, nova stavba ohrani hišno številko, ki je bila določena »stari, odstranjeni« stavbi.