logo
ureditev meje parcelizacija geodetski nacrt

Kontakt

Naslov:

GEOAR, Romana Kocet s.p

Kerenčičeva ulica 5c

9250 Gornja Radgona

Slovenija

Telefonska številka: 02 620 92 25

Mobitel: 041 958 181

E-pošta: info@geoar.si

Spletna stran: http://www.geoar.si

Dobrodošli

Podjetje Geodetske in pisarniške storitve GEOAR, Romana Kocet s.p. ( skrajšano ime GEOAR, Romana Kocet s.p. ) je bilo ustanovljeno dne 07.12.2009 in je začelo poslovati takoj. Ustanoviteljica sem Romana Kocet, dipl. inž. geod. s petnajstletnimi delovnimi izkušnjami v Geodetski upravi in pet letnim sodelovanjem z geodetskimi podjetji v Sloveniji, s pridobljeno geodetsko izkaznico št.: 193549, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in statusom pooblaščene inženirke geodetske stroke z identifikacijsko številko Geo0297. Tako sem vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije, kot odgovorna geodetinja.

Izkušnje posredno in neposredno na tem področju dejavnosti in partnerji s katerimi sodelujem,zagotovo predstavljajo določeno jamstvo kakovosti in profesionalnosti uslug, ki jih ponujamo. Zavedam se, da so v današnjem času ti dejavniki poglavitnega pomena.

Naš moto: KAKOVOST, AŽURNOST, PROFESIONALNOST , KONKURENČNOST!

Naše podjetje Vam nudi storitve s področja:

  • zemljiškega katastra in
  • ženirske geodezije
  • projektiranja nizkih in visokih gradenj ter izdelave projektne dokumentacije

Izvajam vse meritve katastra komunalnih vodov za potrebe komunalne infrastrukture v zbirnem katastru ZKGJI. Vrednost posamezne storitve oblikujem na osnovi PRIPOROČENEGA CENIKA GEODETSKIH STORITEV, ki ga je Inženirska zbornica Slovenije na 16. Redni skupščini dne 14.12.2006 sprejela, upravni odbor IZS pa ga je na svoji 144. Redni seji uskladil dne 16.4.2009 oziroma PO DOGOVORU.